0 RSD
0
Vaša korpa
Korpa je prazna.

Reklamacije

Saobraznost

U slučaju da isporučena roba nije saobrazna ugovoru, nakon što Kupac obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da ukloni nesaobraznost, bez naknade, ili zamenom robe, odnosno može zahtevati odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora u pogledu te robe.

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54. i 81. ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Smatra se da je roba saobrazna ugovoru u sledećim slučajevima :

 • Ukoliko roba ima odgovarajuće svojstvo i odgovara opisu koji je dao Prodavac.
 • Ukoliko roba ima svojstva neophodna za redovnu upotrebu robe iste kategorije.
 • Ukoliko roba ima neophodna svojstva potrebna za odgovarajuću upotrebu za koju je Kupac nabavlja.
 • Ukoliko roba po svom kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste, što Kupac može opravdano da očekuje, kao i javna navođenja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, naročito ako su navođenja učinjena putem oglasa ili na ambalaži robe.

U slučaju da otklanjanje nesaobraznosti nije moguće Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora:

 • Ako se nesaobraznost ne može otkloniti popravkom, zamenom uopšte niti u odgovarajućem roku.
 • Ako Potrošač nije u mogućnosti da ostvari pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamenu u odgovarajućem roku.
 • Ako popravka ili zamena ne može da se izvrši bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe ili njene namene.
 • Ako otklanjanje nesaobraznosti popravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca nastaje ako se u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvaraju preterani troškovi, uzimajući u obzir:

 • Vrednost robe koju bi imala u slučaju da je saobrazna ugovoru.
 • Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju.
 • Da li saobraznost može da se otkloni bez značajnijih nepogodnosti za Kupca.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Prava Potrošača

Kupac ima pravo da traži odgovarajuću zamenu, određeno umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve popravke pojavi. Nakon prve popravke- ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca i samo u slučaju da je artikal moguće servisirati. Imajući u vidu prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac poručio istu, potrebno je da se popravka ili zamena izvrši u odgovarajućem roku bez značajnih neugodnosti i uz saglasnost Kupca. U slučaju da se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, on ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom robe, odgovarajućim umanjenjem cene ili da zahteva raskid ugovora. Otklanjanje nesaobraznosti moguće je izvršiti opravkom robe isključivo uz saglasnost Kupca.

Rešavanje žalbi i mogućnosti izvršenja

Potrošač može podneti žalbe na proizvod ili na aktivnosti prodavca na sledeće kontakt podatke:

Telefon: +381 (0)24 541-523

Mobil: +381 (0)65 88 18 585

Web stranica: https://www.tonerdiskont.rs

E-mail: office@tonerdiskont.rs

Adresa za prijem reklamacije: 24000 Subotica, Samoborska 48.

Potrošač može preduzeću, usmeno ili pismeno, saopštiti žalbu koja se odnosi na ponašanje, aktivnost ili propust poslovanja ili osobe koja deluje u interesu ili korist posla, a u direktnoj vezi je sa distribucijom ili prodajom proizvoda potrošačima.

Kupac ima pravo da izjasni reklamaciju u pismenoj ili usmenoj formi. Prodavac ima obavezu da u roku od 8 dana obavestiti Kupca o ishodu reklamacije.

Reklamacija robe se vrši u objektu prodavca na mestu obeleženom za prijem reklamacija. Mesto za prijem reklamacija je izdvojena jedinica (adresa gde se šalje proizvod): Tr Mandarin Subotica 24000, Samoborska 48

Zapisnik o žalbi mora da sadrži:

 • Ime i prezime Kupca
 • Proizvod koji se reklamira
 • Vreme kad se reklamirani proizvod vratio kod Prodavca
 • Broj računa-otpremnice
 • Način i vreme narudžbe
 • Opis o kvaru
 • Postupak reklamacije
 • Vreme zaključivanja reklamacije

Reklamacioni obrazac možete preuzeti na sledećem linku: ovde.

Nismo u mogućnosti da otkupninom preuzmemo pošiljke! Pošiljke Kupac šalje o svom trošku (bez otkupnine) kurirskom službom koju odabere, a povrat novca se vrši islkjučivo bankovnim prenosom na tekući račun Kupca.

Servis i reklamacija robe

Reklamacija robe se vrši u objektu prodavca na mestu obeleženom za prijem reklamacija. Mesto za prijem reklamacija je (adresa gde se šalje proizvod): TR Mandarin Subotica 24000, Samoborska 48.

U slučaju da potrošač reklamira artikal nakon isteka 14 dana od preuzimanja robe (zakonskog roka za odustanak od kupovine), zbog nedostatka ili kvara i šalje robu na reklamaciju kurirskom službom, u obavezi je da robu adekvatno i bezbedno upakuje za slanje ako je moguće u originalnoj ambalaži.

Trgovac nije odgovoran za oštećenja nastala usled neadekvatnog pakovanja robe i oštećenja u transportu robe (prilikom vraćanja) do mesta reklamacije, tu odgovornost snosi sam kupac/potrošač.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije pekida se kada potrošač primi odgovor podavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od pijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana. 

Prodavac u slučaju da odbije reklamaciju: 

 • dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču (obrazloženje prodavca o odbijanju reklamacije) 
 • dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mugućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.. 

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije. 

Obaveze Prodavca

Prodavac snosi odgovornost za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na Potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na Kupca, postoji mogućnost da je nesaobraznost postojala i u trenutku prelaska rizika na Potrošača, izuzev ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i originalnom ambalažom tj. u potpunosti onakvom kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li se reklamacija prihvata, zatim izjašnjenje o zahtevu Potrošača, konkretan predlog i rok za rešavanje. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da ispuni zahteve Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Rok za rešavanje reklamacija moguće je produžiti samo jednom.

Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis, a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošač ne želi da prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući- tada će Kupcu biti vraćen iznos kupoprodajne cene prizvoda.

Uslovi za ostvarenje prava na saobraznost

Uslov da Kupac ostvari pravo na saobraznost je da pri predaji robe Prodavcu na servis ili proveru- priloži uz neispravan artikal i dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, kao i neoštećenu ambalažu i račun-otpremnicu. Pored toga potrebno je navesti detaljan opis kvara ili štete kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenih servisera proizvođača.

Pre provere dokumentacije i navedenih nije moguća zamena delova.

Gubljenje prava na saobraznost

Prodavac nije u obavezi da preuzme bilo kakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese Kupca. Ukoliko se utvrdi fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavac ne snosi odgovornost- Prodavac u slučaju povraćaja novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već da cenu umanji za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja.

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja ili kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom od strane Kupca. Pravo na saobraznost Kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca.

Kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca.
Ukoliko kontrolni servis Prodavca utvrdi da je proizvod koji je poslat na popravku po reklamaciji ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa. Takođe će biti naplaćeni svi transportni troškovi koje je snosio Prodavac. Proizvod će biti isporučen na adresu Potrošača tek nakon što Kupac uplati Prodavcu na tekuci račun sve nastale troškove.

Pravo na saobraznost ne može se ostvariti ako je do oštećenja ili kvara robe došlo u toku transporta, nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašćenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca, ukoliko je proizvod vraćen bez dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač treba da ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda prilikom preuzimanja istog. U suprotnom, naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost artikla, a ne na njegovu funkcionalnost. Podrazumeva se da je Kupac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve Potrošača navedenih u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača.

Garancija

Naša firma garantuje da je svaki proizvod 100% nov, bez oštećenja i spreman za upotrebu u smislu da neće oštetiti Vaš štampač u bilo kom pogledu. Zagarantovana su sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

Po Vašolj želji, imate sledeće mogućnosti:

Možete zatražiti popravak ili zamenu, osim ako je nemoguće udovoljiti zahtevu po Vašem izboru ili bi Prodavac prouzrokovao nesrazmerne dodatne troškove u ispunjavanju Vašeg drugog zahteva. Ako niste zatražili ili niste mogli da zatražite popravak ili zamenu, možete zahtevati naknadu.

Često postavljena pitanja

Kako da znam koji toner ili kertridž mi je potreban za moj štampač?

Na osnovu modela štampača možete proveriti koji vam je odgovarajući toner ili kertridž potreban. Model štampača najčešće je na prednjoj strani štampača oko tastera ili displeja. Kad ukucate taj broj u deo pretraživanje na veb stranici, ona će vam izlistati odgovarajući potrošni materijal a vi možete odabrati koji vam je potreban.
Ukoliko i dalje niste sigurni, najbolje da otvorite štampač i proverite oznaku na samom toneru ili ketridžu koji se već nalazi u vašem štampaču.

Ako imate bilo koja pitanja ili tražite savet, slobodno nazovite nas na sledećim brojevima:  +381 65881 8585 ili +381 24 541 523

Kako se naručuju proizvodi?

Svaka narudžbina mora da bude u pismenom obliku zbog tačnosti podataka.

Nakon što ste željene artikle stavili u korpu, kliknite na Korpu gore u desnom uglu. Prilikom poručivanja artikala iz korpe, potrebno je da unesete Vaše podatke: ime i prezime, ulica i broj, mesto isporuke, broj telefona i email adresu. Molimo Vas da obratite pažnju na tačnost podataka! Pored unetih podataka, treba da odaberete način dostave i način plaćanja.

Ako želite da račun glasi na firmu izaberite "DA" kod Informacije za naručivanje. 

U mogućnosti ste da željene artikle naručite i putem email-a office@tonerdiskont.rs ili preko telefona tel:+381 24 541 523, mob:+381 65 881 8585

Kako se preuzimaju naručeni artikli?

a) Dostava na kućnu adresu preko kuriske službe

Nudimo Vam 2 vodeće kurirske službe: City Express i Daily Express!!!

Omogućili smo izbor kuriske službe - kako bismo zadovoljili potrebe naših klijenata.

Kuriri isporučuju paket na Vašu adresu koju ste uneli prilikom naručivanja. Isporuka robe je moguća samo na teritoriji Republike Srbije, na adresi navedenoj u porudžbini. Molimo Vas da obratite pažnju na tačnost Vaših podataka u porudžbini kako bismo obezbedili tačnu i pravovremenu isporuku na željenu adresu.

PAKETOMAT - Dexpress - Tu opciju imate kada izaberete Daily express za kurirsku službu. Vi morate svakako da date vašu adresu, i taj dan kada Vam šaljemo paket, dobijete jednu poruku, sa linkom, gde možete preusmeriti Vaš paket na paketomat. Paket možete preuzeti u roku od 48 sati. 

PARCEL SHOP - City Express: Ne morate čekati kurira, usluga paket shop vam pruža fleksibilnost i štedi vreme. Mogućnost preuzimanja paketa u vreme kad Vam odgovara. Prilikom narudžbine Vi svakako unesite Vaše podatke za slanje. Pre isporuke dobijate poruku od City Express-a sa linkom Vaše porudžbine pomoću kojeg možete preusmeriti paket na Parcel shop u Vašoj blizini i preuzeti pošiljku kad imate vremena u 48 sati.

b) Sopstvena dostava

Ako imate ugovor sa drugom kurirskom službom, možete dati nalog za svoju kurirsku službu, samo javite nam Vaš zahtev, kako bismo pripremili robu za preuzimanje. Tel: +38165-8818-585Radno vreme kancelarije (kada može vaša kurirska služba da preuzme paket) ponedeljak- petak od 08 do 16h časova. 
 

c) Lično preuzimanje

Moguće je lično preuzimanje artikala u našoj kancelariji u Subotici. Radnim danima od 08 do 16h časova. Samo GOTOVINSKO plaćanje!
Molimo Vas da se najavite na broj: +38165-8818-585 kako bismo pripremili robu na vreme.

Kako može da se izvrši plaćanje naručenog artikla?

Za kupovinu putem naše internet prodavnice moguća su 4 načina plaćanja:

PLAĆANJE POUZEĆEM - Plaćate kuriru kod preuzimanja paketa.

Posle predate narudžbine dobijete obaveštenje sa informacijama i identifikaciom narudžbine preko e-maila, ali isplatu vršite u momentu kada Vam kurir isporučuje paket. Molimo Vas da budite ljubazni i spremite tačan iznos novca za slučaj da kurir nije u mogućnosti da Vam vrati kusur. 

BANKOVNI PRENOS ZA PRAVNA LICA – plaćanje virmanom za pravna lica

Plaćanje vršite na osnovu predračuna ili potvrde o narudžbini koju dobijete nakon potvrde narudžbine. Za poziv na broj dovoljno je da unesete broj narudžbine / predračuna. 
Broj našeg tekućeg računa:  OTP banka Srbija a.d. 325-9500700025310-22.

M-BANKING / E-BANKING – plaćanje za FIZIČKA LICA

Iznos iz potvrde o narudžbini plaćate on-line preko Vašeg E ili M-bankinga. Za poziv na broj dovoljno je da unesete broj narudžbine.
Broj našeg tekućeg računa:  OTP banka Srbija a.d. 325-9500700025310-22.
Uplate proveravamo više puta preko dana, ako vaša uplata stigne do 14h, robu šaljemo istog dana. 

PLATNA KARTICA – plaćanje sa karticom unapred

Plaćanje odmah prilikom narudžbine putem Vaše platne kartice – brzo i jednostavno. Prilikom kupovine, sigurnost Vaših podataka garantuje OTP banka Srbija AD, ceo proces naplate se obavlja na stranicama OTP banke koji obezbeđuje online plaćanje. Vaši podaci o platnoj kartici uopšte nisu dostupni nama. 3D Secure smanjuje rizik potencijalne zloupotrebe Vaše platne kartice. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljlive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografkse tehnologije.

Koja je cena dostave?

Cena dostave zavisi od težine paketa i od kurirske službe koju izaberete. Kod svakog proizvoda je naznačena približna težina jednog proizvoda. Pored toga možete pogledati i troškove dostave klikom na dugme: 

Na osnovu tih informacija možete izračunati cenu dostave koji se inače svakako pokazuje i u vašoj korpi.
Tačne cene dostave možete pogledati detaljnije u stavci Dostava u gornjem meniju. 

Da li postoji mogućnost za lično preuzimanje naručenog artikla?

Moguće je lično preuzimanje artikala u našoj kancelariji u Subotici radnim danima od 08 do 16h časova, na adresi Samoborska 48. Potrebno je na vreme najaviti Vaš dolazak kako bismo pripremili robu na vreme. Molimo Vas da ponesete sa sobom tačan iznos gotovine.

Molim Vas nazovite nas na broju : +381-65-8818-585.

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.